„Razvoj lokalnog sistema za automatsku identifikaciju po otiscima i tragovima papilarnih linija na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije“

 

 

 

 

Naziv projekta

„Razvoj lokalnog sistema za automatsku identifikaciju po otiscima i tragovima papilarnih linija na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije“

 

Voditelj projekta

 Doc.dr. Muamer Kavazović

 

Istraživački tim

1. Prof. dr. Nebojša Bojanić

2. Predrag Puharić

3. Ajdin Kahrović

 

Nadzor nad projektom

Prof.dr. Nedžad Korajlić

Prof.dr. Irma Deljkić

Prof.de. Eldan Mujanović

Prof.dr. Ramo Masleša

Doc.dr. Darko Datzer

 

Partneri u projektu

 

 

Vrijeme realizacije projekta

01.04.2015. do 01.04.2018.

 

Kratki opis projekta

Automatska identifikacija zasnovana na korištenju biometrijskih podataka predstavlja standard unutar savremenih forenzičkih disciplina. Jednu od takvih disciplina predstavlja i tehnologija AFIS (Auto-matied Identification Fingerprint System). Navedena tehnologija je zasnovana na korištenju otisaka papilarnih linija prstiju i dlanova kao osnovnih biometrijskih podataka. Počeci razvoja ovakve vrste sistema sežu u osamdesete godine prošlog vijeka, dok je u našoj zemlji ovakav sistem u upotrebi od 2005. godine.

Ovi sistemi preva-shodno imaju dvije namjene:

1. Formiranje baze biometrijskih podataka (pohranjivanje spornih tragova papilarnih linija, poh-ranjivanje nespornih otisaka papilarnih linija u evidenciju koja se pravi prema određenom propisu-kriteriju-baza najčešće predstavlja evidenciju lica povezanih sa vršenjem krivičnih djela).

2. Korištenje odgovarajućih računarskih programskih rješenja (softwera) za komparaciju biometrijskih podataka kroz već postojeće podatke u bazi.

Plan aktivnosti naznačenog projekta bi obuhvatio sljedeće aktivnosti:

1. Nabavka odgovarajuće računarske opreme

2. Izradu odgovarajuće programske platforme i web servisa koja bi omogućila korisničko korištenje „open-source“ programskog pretraživača.

3. Realizacijom tačaka 1. i 2. bili bi stvoreni uslovi za uspostavu lokalnog sistema za automatsku identifikaciju po otiscima i tragovima papilarnih linija na Fakultetu za kriminalistiku, krimino-logiju i sigurnosne studije.

4. Priprema obrazaca za prikupljanje biometrijskih podataka i prikupljanje nespornih biometrijskih podataka (valjani otisci papilarnih linija deset prstiju) od studenata našeg fakulteta u okviru nastave u vezi sa predmetima koji se tiču forenzičkih ekspertiza kroz period od jedne godine.

5. Prezentacija rezultata istraživanja i prijedlozi za dalje aktivnosti.

FAZE ISTRAŽIVANJA

Istraživanje bi se provelo kroz najmanje dvije faze, a zavisno od rezultata istraživanja u drugoj fazi, bilo bi moguće provesti i treću fazu istraživanja.

CILJEVI ISTRAŽIVANJA

Naučni cilj istraživanja je utvrditi pouzdanost „open source“ pretraživača biometrijskih podataka, odnosno utvrditi da li se rezultati pouzdanosti implementiranog programskog paketa nalaze u okviru proklamovanih vrijednosti od strane ponuđača programskog paketa, a kroz uspostavu potpuno novog sistema uz korištenje dostupnih-besplatnih programskih sadržaja.

PREDMET ISTRAŽIVANJA

Predmet istraživanja je tijesno povezan sa ciljem istraživanja. Dakle, iz cilja ovog istraživanja proizilazi i njegov predmet, a to je uspostava lokalnog sistema za automatsku identifikaciju po otiscima i tragovima papilarnih linija na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.

METODOLOGIJA RADA

U ovom istraživanju koristiće se sljedeće metode: posmatranje, prikupljanja podataka, analiza sadržaja, metode i tehnike deskriptivne i inferencijalne statistike i klasifikacije. Takođe, biće korištena i metoda eksperimenta.

PROJEKTNI ZADATAK (TEHNIČKI)

1. Uspostaviti početni hardverski sistem

2. Izraditi korisničko sučelje

3. Izraditi dvije odvojene baze podataka (baza nespornih otisaka papilarnih linija deset prstiju i baza spornih tragova papilarnih linija prstiju)

4. Omogućiti korištenje pretraživača u modovima:

  • baza desetoprsni nesporni-desetoprsni „sporni“ (onaj koji se trenutno pohranjuje u bazu)

  • baza desetoprsni nesporni-baza spornih tragova

  • sporni trag (onaj koji se trenutno pohranjuje u bazu)- baza desetoprsni nesporni

5. Pretraživač prikaza slika iz baze spornih tragova papilarnih linija prstiju

6. Pretraživač prikaza slika iz baze nespornih otisaka papilarnih linija deset prstiju

7. Izraditi komparator sporni-nesporni za direktnu komparaciju

 

Prijava projekta

01.04.2015.

 

Izvještaj o realizaciji