Aktivnosti

Proširena sjednica Naučnog savjeta Instituta

on .

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u proteklih godinu dana institucionalizirao je saradnju sa agencijama za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini, kao i sa javnim preduzećima i nevladinim organizacijama čiji je djelokrug širi kontekst sigurnosti.

U cilju uspostavljanja partnerskih odnosa, Fakultet je potpisao sporazume o naučnoj, stručnoj i obrazovnoj saradnji sa sljedećim institucijama: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH, Obavještajno - sigurnosna agencija BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu – SIPA, Granična policija BiH, Federalna uprava civilne zaštite, JP „Autoceste Federacije BiH“, Crveni križ/krst Federacije BiH, Kazneno-popravni zavod Sarajevo, Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar, Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog Kantona, JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo, Tim za monitoring i koordinaciju provođenja Akcijskog plana za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo, te Udruženje građana Rendžer.

inst 1

Temeljem potpisanih sporazuma, Institut za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije „CriminalEast“ organizovao je 1. Sjednicu Proširenog Naučnog savjeta Instituta, koja se održala u utorak, 16. februara 2016. godine, uz aktivno učešće predstavnika svih gore navedenih institucija.

Istaknuto je da ovakva međuinstitucionalna saradnja treba doprinijeti razvoju politike u oblasti istraživanja i tehnološkog razvoja koja treba dovesti do značajnije međunarodne konkurentnosti Bosne i Hercegovine, te uticati na poboljšanje politika u oblasti obrazovanja i nauke, odnosno tehnologije i inovacija kao bitnih poluga za održivi razvoj sistema sigurnosti.

Takođe, ciljevi ove saradnje jesu koordinacija naučno- istraživačkih i obrazovnih aktivnosti među potpisnicama, podrška društvenim i državnim politikama u različitim oblastima,  promocija boljeg razumijevanja uloge nauke u modernim društvima i stimulisanje javne debate o pitanjima u vezi s istraživanjima, kako na nivou Bosne i Hercegovine, tako i na evropskom nivou, te stvaranje uslova za uspostavljanje institucionalne mreže za saradnju na polju nauke i obrazovanja u oblasti sigurnosti.

Konačno, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i partnerske institucije dogovorile su potpisivanje zajedničke Deklaracije o djelovanju na unaprijeđenju sigrnosti u zajednici kroz naučnu, obrazovnu i stručnu saradnju, pozivajući i ostale institucije nadležne za uspostavu i razvoj vladavine prava i sigurnosti uopšte, te akademske institucije nadležne za naučnoistraživački rad i akademsko obrazovanje, da se priključe saradnji čiji je cilj doprinijeti efektivnosti i efikasnosti, kako u samostalnom tako i zajedničkom djelovanju.