Left toolbar position

Okrugli stolovi

O institutu

Organizacija Instituta

Realizacija aktivnosti Instituta provodi se kroz njegova tijela: Naučni savjet, direktor, sekretar i sekcije.

Naučni savjet lnstituta

Sastav: direktor Instituta, prodekani, šefovi katedri, koordinator za međunarodnu saradnju, voditelji postdiplomskih studija, voditelji i asistenti istraživačkih projekata.

usvaja i dostavlja Vijeću Fakulteta obrazloženi prijedlog o udruživanju sa drugim naučno-istraživačkim organizacijama iz zemlje ili in ostranstva;

razmatra i daje saglasnost na prijedloge prijava i elaborata naučno-istraživačkih projekata, te kompletirane prijedloge dostavlja Vijeću Fakulteta na usvajanje;

razmatra i daje mišljenje na prijedloge ugovora o zajedničkoj organizaciji, saradnji ili realizaciji naučno-istraživačkih projekata uz podršku ili pomoć drugog pravnog ili fizičkog, domaćeg ili stranog lica, te iste dostavlja Vijeću Fakulteta.

 

Direktor Instituta

organizuje i rukovodl radom Instituta;

podnosi godišnji plan aktivnosti Instituta;

obavlja predsjedavanje Naučnim savjetom Instituta;

u koordinaciji sa dekanatom Fakulteta radi na obezbjedenju uslova za bavljenje naučno-istrazivačkim radom i predlaže mjere za njegovo unaprjeđenje;

prati i koordinira realizaciju naučno-istraživačkih projekata;

prati stanje i preduzima aktivnosti na poboljšanju opremljenosti biblioteke i druge opreme koja se koristi za naučno-istrazivački rad;

omogućava usavršavanje akademskog osoblja u sticanju novih i produbljivanju stečenih znanja putem postdoktorskih i drugih oblika usavršavanja;

omogućava stvaranje uslova za stimulisanje mladih istraživača u cilju sticanja naučnog stepena doktora, odnosno magistara nauka;

učestvuje u izradi prijedloga plana i programa stručnog usavršavanja;

radi na uspostavljanju i realizaciji saradnje u zajedničkim projektima sa fakultetima i institutima u zemlji i inostranstvu;

prima i daje saglasnost na prijedlog naknada za rad istraživača, voditelja istrazivačkog projekta, te isti dostavlja Dekanu Fakulteta;

prima i daje saglasnost na prijedlog utroška materijalnih troškova voditelja istrazivačkog projekta, te isti dostavlja Dekanu Fakulteta;

obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u nadležnost instituta koje su u skladu sa ciljevima i principima naučnoistraživačke djelatnosti;

 

Sekretar Instituta

obavlja administrativne poslove vezane za rad lnstituta;

proučava i prati propise iz oblasti naučnoistraživačke i nastavnonaučne oblasti;

obavlja i druge poslove po nalogu direktora Instituta, a koje po svojoj prirodi spadaju u oblast djelovanja lnstituta.

Sekcije Instituta

Unutar organizacone strukture Instituta djeluju i sekcije, koje su posebne podorganizacione jedinice zadužene za realizaciju pojedinih naučno-istraživačkih aktivnosti prema potrebama u okviru specifičnih oblasti.

U okviru lnstituta mogu se uspostaviti:

sekcija za kriminalistiku, forenzička istraživanja i sudska vještačenja;

sekcija za kriminologiju i sigurnne studije;

druge sekcije za naučno-istraživačku djelatnost