Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu je visokoškolska ustanova koja obavlja nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost u oblasti društvenog reagovanja na protivpravna ponašanja. Realizacija naučne djelatnosti odvija se kroz Institut za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije - CriminalEast, koji predstavlja temeljni oslonac u prihvatanju i uvećavanju znanja koja se odnose na razumijevanje kriminalnog fenomena i procese kriminalizacije. S tim u vezi, već duže vrijeme su usvojeni ciljevi ove naučne oblasti koji se prije svega odnose na shvatanje procesa reagovanja kako na kriminalitet tako i na učinioce, analizu efekata ukupne kaznene politike, spoznaje potreba žrtava kriminaliteta, poređenja i spoznaja zašto su određeni koncepti krivičnog pravosuđa uspješniji od drugih, te istraživanje veza između kriminologije, kriminalistike i sigurnosnih studija i razvoja politike i prakse reagovanja na kriminalitet.

Rezultati istraživanja, dobiveni u procesima zasnovanim na naučnim principima, danas u najrazvijenijim zemljama svijeta predstavljaju uobičajen standard za efikasnu i efektivnu politiku sprječavanja i suzbijanja kriminaliteta. Saradnja sa nadležnim i odgovornim institucijama realizovat će se kroz aktivnosti Naučnog savjeta Instituta. Zadatak ovog tijela bit će nominiranje tematskih cjelina te iniciranje i provođenje istraživanja u vezi sa problemima koji čine najveću štetu u zajednici. Poseban oblik saradnje bio bi zajedničko prijavljivanje i realizovanje projekata na lokalnom i međunarodnom nivou.

Institut za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, opredjeljen je na uspostavljanje i unaprjeđenje institucionalne saradnje na polju nauke u oblasti socijalne kontrole kriminaliteta sa institucijama za provedbu prekršajnih i krivičnih zakona. Namjera nam je da sa državnim i entitetskim agencijama, kao i institucijama lokalne zajednice, definišemo oblasti u kojima bi bilo korisno provesti naučna istraživanja. Rezultati do kojih dođemo dali bi doprinos kvalitetu procesa donošenja odluka u svim fazama reakcije na kriminalno ponašanje u našoj zajednici. Smatramo da sistem borbe protiv kriminaliteta, u kojem su procesi donošenja odluka zasnovani na činjenicama, može svim građanima garantovati viši stepen sigurnosti kako na individualnom tako i na duštvenom nivou.